Actinidiaceae - Actinidia - strigosa (High Resolution images - Identification keys)

Family: Actinidiaceae

Genus: Actinidia

Specy: strigosa

Images